Tilbage

 

 Bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg

I medfør af § 6, stk. 2, og § 93, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011, fastsættes:

Fordeling af programmer i fællesantenneanlæg

§ 1. Ejere af fællesantenneanlæg skal sikre, at der i anlægget sker fordeling af DR1, DR2, DR K, DR Ramasjang, tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2/DANMARK A/S, programmer fra DR1 og DR2 med synstolkning og tv-kanalen FOLKETINGET. Det samme gælder de regionale TV 2-virksomheders kanaler, der er bestemt til modtagelse i det pågældende område.

§ 2. De i § 1 nævnte programmer m.v. skal fordeles i mindst samme lyd- og billedkvalitet, som programmerne udsendes i på det terrestriske sendenet. Programmerne kan dog fordeles i andre lyd- og billedkvaliteter under forudsætning af, at de samtidig fordeles i mindst samme lyd- og billedkvalitet, som programmerne udsendes i på det terrestriske sendenet.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, såfremt programmerne fordeles i tele/internet (IP-tv).

§ 3. Såfremt fordelingen af programmer i fællesantenneanlægget sker i programpakker:

1) skal samtlige pakker indeholde de programmer, der er omfattet af § 1, og

2) skal der være mulighed for at købe en pakke, som enten alene indeholder de i § 1 nævnte programmer, eller som ikke indeholder »high-pay«-programmer.

Stk. 2. Ved »high-pay«-programmer forstås i denne bekendtgørelse programmer, som indgår i prisen for en programpakke i forhold til de tilsluttede husstande med mere end 30 kr. per kanal per måned (inkl. moms og rettighedsbetaling). Beløbet reguleres årligt efter udviklingen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks i forhold til indekset for 2009. Reguleringen fortages på grundlag af forbrugerprisindeksets årsgennemsnit i forhold til det foregående år. Beløbene afrundes til nærmeste hele kr. Reguleringen sker første gang i 2010.

§ 4. Styrelsen for Bibliotek og Medier fører tilsyn med overholdelse af §§ 1-3. Styrelsen for Bibliotek og Medier kan i forbindelse med tilsynet meddele påbud til ejere af fællesantenneanlæg om overholdelse af §§ 1-3. Afgørelser vedrørende §§ 1-3 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Straffebestemmelser

§ 5. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 1-3 samt tilsidesættelse af påbud meddelt i medfør af § 4 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. januar 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 473 af 11. maj 2011 om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg.

Kulturministeriet, den 12. december 2011

Uffe Elbæk

/ Lars M. Banke