§ 1

 • Foreningens navn Agerskov Vest Antenneforening 
  Foreningens hjemsted er Agerskov.

FORMÅL:

§ 2

 • Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at:
  a) modtage og distribuere danske og udenlandske radio og fjernsynskanaler
  b) udbyde kapacitet til brug for datatransmission
  c) udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg
 • Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af trans -
  missionskapacitet i nettet til tredjemand, dette afgøres af generalforsamlingen, ordinær eller ekstraordinær efter forslag fra bestyrelsen eller mindst ti medlemmer..
   
 • Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller
  sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.
   
 • Foreningens forsyningsområde er Agerskov, forstået som Agerskov by med de omliggende
  jorde, udlagt til byzone. Bestyrelsen kan udvide området til også at omfatte ejendomme
  beliggende i landzone, udbygningens etaper fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen
  til, hvad der såvel i teknisk som økonomisk henseende er formålstjenligt og forsvarligt.

MEDLEMMERNE:

§ 3

 • Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og er tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg, eller som faktisk er tilsluttet dette anlæg, er pligtige at være medlem af foreningen. Boliger med flere lejemål, er ligeledes at betragte som flere medlemmer.
   
 • Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jævnfør § 2, kan begære sig tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg mod at betale gældende tilslutningbidrag og under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget.
 • I modsat fald undersøger bestyrelsen mulighederne for fornøden udbygning.
   
 • Et medlem som flytter inden for Agerskov Vest Antenneforenings forsyningsområde og hvor der er lagt kabel ind, kan nøjes med at betale et af bestyrelsen fastsat gebyr, godkendt på generalforsamlingen, det fraflyttede skal afmeldes antenneforeningen eller overdrages til ny tilflytter.
 • Medlemmer tegner kontrakt med Antenneforeningen og tilmelder sig Nets/PBS betalingsservice ved førstkommende opkrævnings fremkomst. Ønskes dette ikke kan der modtages papiropkrævning der tillægges et opkrævningsgebyr. Gebyret fastsættes ved ordinær generalforsamling.
 • 5.  Udmelding af signalforsyningen og medlemskab af Agerskov Vest Antenne forening,
 • kan finde sted, når alle skyldige beløb er betalt. Ved udmeldelse betales ligeledes for plombering af signalforsyning ved stander i skel. Genåbning kan finde sted, mod betaling af tilslutningsbidrag, der udregnes som anddel af de investeringer, der er påløbet, siden lukning.

§ 4

 • Der opkræves hos medlemmerne et kvartårligt kontingent pr. husstand til bestridelse af omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse.
   
 • I udlejningsejendomme opkræves et kontingent hos ejeren/lejeren for hvert lejemål, der er tilsluttet anlægget.
   
 • Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det løbende kalenderår
   
 • Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning kan en lejer dog selvstændig blive tilsluttet på lige fod med ejere. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig tilladelse fra ejeren. Ved fraflytning kan lejeren ikke flytte tilslutningen til anden adresse.

§ 5

 • Medlemmerne er pligtige at tåle, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side.
   
 • Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres egen ejendom. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget skader uden for egen ejendom.
   
 • Eventuelle beskadigelser skal straks indberettes til bestyrelsen.

§ 6

 • Medlemmernes modtagning af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til en hver tid gældende leveringsbetingelser. Disse skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling, avis eller info-kanal / tekst-tv eller hjemmeside

§ 7

 • Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen ved at kontakte kassereren.
   
 • Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin.

GENERALFORSAMLING:

§ 8

 • Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 9 

 • Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
   
 • Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages ved husstandsomdeling af indkaldelse med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen 
 • Indkaldelsen kan tillige og med mindst samme varsel bringes på info-kanal og hjemmeside.
   
 • Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal med navns underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
   
 • Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
  3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
  5. Eventuelle forslag
  6. Valg af bestyrelse (2 år) og 1 bestyrelsessuppleant (1 år)
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

§ 10

 • Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, kan besluttes indkaldt af en (ekstraordinær) generalforsamling og kan begæres med angivelse af dagsorden af mindst 10 procent af medlemmerne. Indkaldelse skal ske med varsel på 8 hverdage og den skal afholdes senest 3 uger efter, at en sådan generalforsamlingsbeslutning er truffet eller begæring er modtaget.
   
 • Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som den ordinære.

§ 11

 • Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten.
   
 • Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, som ikke er i restance til foreningen, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand tæller for et medlem og har således stemmeret.
   
 • I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede husstand. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at han er lejer i en husstand, der er tilsluttet anlægget.
   
 • Herudover har udlejeren een stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun afgive een stemme, uanset det antal lejemål (husstande), han råder over i foreningens forsyningsområde.
   
 • Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten.
   
 • Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et og kun et andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

LEDELSE TEGNING – HÆFTELSE:

§ 12

 • Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 til 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og tilsynsførende.
   
 • Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed, herunder hvis det på grund af omfanget af den daglige drift bliver nødvendigt, antage lønnet medhjælp til at forestå den daglige drift.
   
 • Bestyrelsen kan fastsætte tilslutningsafgiften i henhold til § 3 stk. 2
   
 • Bestyrelsen fastsætter hvilke Radio og Tv-kanaler, samt digitale tjenester anlægget skal indeholde, samt i hvilke pakker. Der kan afholdes vejledende brugerafstemning når bestyrelsen finder det nødvendigt.
   
 • Der kan ydes honorar til bestyrelsen, i givet fald skal dette fremgå af budget.

§ 13

 • Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
   
 • Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

§ 14

 • Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
   
 • Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksom¬hed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens bredbåndskabelanlæg.

REGNSKAB OG ØKONOMI:

§ 15

 • Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes kontingent, tilslutningsafgiften og flyttegebyr for det kommende år af generalforsamlingen. Kassereren sørger for rettidig opkrævning af kontingent.
 • Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

RESTANCER:

§ 16

 • Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget.
   
 • Bestyrelsen kan fastsætte faste tariffer herfor.

§ 17

 • Bredbåndskabelanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med stander i vejen. Udgift og vedligehold af stikledning fra stander og til første stikdåse er antenneforeningen uvedkommende.
   
 • Udgift til hus installationer, fordeler, forstærker, pakkefiltre mv. afholdes af medlemmet.

FRAFLYTNING:

§ 18

 • Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer / ejer indtræde som medlem, såfremt han enten betaler det tidligere medlems restancer eller den til enhver tid gældende tilslutningsafgift. I modsat fald er bestyrelsen berettiget til at afbryde tilslutningen til anlægget.
   
 • Fraflytning og tilflytning skal meddeles til et bestyrelsesmedlem

VEDLIGEHOLDELSE OG KONTROL:

§ 19

 • Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, generalforsamlingen finder nødvendigt efter forslag fra bestyrelsen

§ 20

 • Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf, for så vidt angår den del af anlægget, som tilhører foreningen, jfr. § 18.
   
 • Det er ligeledes forbudt for medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. Ved misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen. Der må kun bruges godkendt udstyr som er beregnet til fællesantenne brug, hf-tætte stik mv.

§ 21

 • Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelses standarden og af, at installationerne svarer til den over for foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.
   
 • Denne adgang kan om nødvendigt sikres ved fogedens hjælp.

§ 22

 • Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte boligenhed.
   
 • Den tilsynsførende og reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne.

VEDLIGEHOLDELSE OG TEKNISK INSTALLATION:

§ 23

 • Bestyrelsen vælger blandt bestyrelsen den, der skal føre tilsyn og kontrol med vedligeholdelsen af anlægget. Den tilsynsførende modtager reklamationer fra medlemmerne og fører kontrol med arbejder på fællesantenneanlægget.
   
 • Bestyrelsen kan yde et honorar til den tilsynsførende, i givet fald skal dette fremgå af budget.
   
 • Bestyrelsen skal sikre at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende vedligeholdes samt at div. myndigheder oplyses herom.

UDVIDELSER:

§ 24

 • Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen på længere sigt er rentabel.
   
 • Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget kapacitet og anvendelsesmuligheder, herunder arbejde med forskellige samarbejdspartnere.
   
 • Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 2 for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser.
   
 • Foreningen bør sikre en sådan alsidighed ved programvalg, at der også tages hensyn til større mindretalsinteresser.

VEDTÆGTSÆNDRINGER FORENINGSOPHØR:

§ 25

 • Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal overgå til en anden forening.
   
 • Ændring af § 25 kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 3 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændring¬en vedtages af 2/3 af de fremmødte stemmer. Der vælges et likvidationsudvalg på 5 medlemmer der skal forestå afviklingen.
   
 • Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer.

FORTOLKNING:

§ 26

 • Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.
   
 • De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved kontakt til kasserer eller formand eller info-kanal / tekst-tv eller hjemmeside.
   
 • Alle vedtægtsændringer kræver 2/3 af de fremmødte stemmer.